Canadian Geese

Canadian Geese
Canadian Geese
Apr 15 2009 01:43:31
  Taken at Two Harbors, Lake Superior, Minnesota
Spaniel on Beach